Projekty

 

31. 12. 2018 jsme ukončili projekt Šablony pro MŠ Blíževedly I. s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002986.

31. 12. 2020 jsme ukončili projekt Šablony pro MŠ Blíževedly II. s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011220.

31. 1. 2023 jsme ukončili projekt Personální podpora MŠ Blíževedly s reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019322.

Od 1. 2. 2023 navazujeme projektem Personální podpora MŠ Blíževedly s reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001961. I nadále jsme zvolili šablony na personální podporu a to pozici školní asistent.


 

,,Koukají se na nás správně?" - každoroční projekt v MŠ

 

Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na nápravu očních vad u dětí jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Již od roku 2011 realizujeme v mateřských školách velmi úspěšně projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ Součástí projektu je kromě samotného vyšetření také osvěta a propagace problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání.

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ČR. Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu projekt tímto naplňuje také cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 


 

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA a přihlásit se může každá základní i mateřská škola prostřednictvím registračního formuláře a následně vytvořením objednávky.

Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.

 

První setkání se Zdravou 5 proběhlo v naší MŠ ve středu 20. 11. 2019.

Druhé setkání se uskutečnilo 23. 6. 2021.


Další z projektů, do kterého jsme se opět v letošním školním roce (už 7. ročník) zapojili je projekt Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské s názvem ,,Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky". Záměrem je pohyb jako každodenní potřeba dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit, podpora prvního většího zájmu o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Dále pak podpora respektování a rozvoje individuálních předpokladů, které jsou následovně přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím umožnilo vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Součástí vyhodnocení splnění úkolů bude i společné foto před plakátem s nalepenými samolepkami a odeslané v rámci závěrečného hodnocení cvičitelského sboru RDPD. Po splnění všech úkolů bude skupina odměněna diplomy a drobnými dárky.


Mateřská škola Blíževedly již několikátým rokem ve spolupráci s Fondem Sidus zahájila sbírku. Při této příležitosti si mohou rodiče zakoupit pro své děti nejrůznější publikace (Veselí, Pohádkoví a Divocí lepíci, Rok na vsi, Zelníčkovi, apod.) a jiné předměty (náramky se zvířátky, apod.). Publikace a jiné předměty si můžete zakoupit od svých třídních učitelů. 

Celkem bylo ve školním roce 2018/2019 vybráno 1 300,-Kč. Děkujeme.

Celkem bylo ve školním roce 2019/2020 vybráno 1 500,-Kč. Děkujeme.

Celkem bylo ve školním roce 2020/2021 vybráno 2 990,-Kč. Děkujeme.


 

MAP Českolipsko a Novoborsko II
 
,,Neučíme se pro školu, ale pro život."
 

Zkratka MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území obou ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

 • Rozvoj a aktualizace MAP (v návaznosti na realizované projekty MAP Českolipsko a MAP Novoborsko)
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Dílčí cíle MAP:

 • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor.

Principy MAP:

Realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.).

 • Princip spolupráce
 • Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
 • Princip dohody
 • Princip otevřenosti
 • Princip SMART
 • Princip udržitelnosti
 • Princip partnerství

Komunitní plánování je postup, který umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství
 • aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost

Co MAP přináší?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání)
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka
 • platformu pro otevřenou komunikaci

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy
 • podpora škol rodiči
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol

Konkrétní dílčí kroky realizace MAP Českolipsko a Novoborsko II:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implementace MAP

Řešení v oblastech:

 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Kompetence v polytechnice a EVVO
 • Kompetence pro aktivní používání cizího jazyka
 • Kompetence sociální a občanské
 • Rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu
 

 


logo

MRKVIČKA (MŠ)

Celostátní program na podporu ekologické výchovy v mateřských školách.

Cílem je vytvářet metodické a informační zázemí pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Tento program je obdobou projektu M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) určeného základním a středním školám.

Projekt MRKVIČKA je celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), která úzce spolupracuje s rezortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Co lze získat registrací do sítě MRKVIČKA?

 • informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, řada z nich je školám zasílána zdarma
 • pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiné zajímavé akce
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 • informační bulletin Mrkvička
 • exkurze do středisek ekologické výchovy, mateřských škol, které se ekologickou výchovu dlouhodobě zabývají, či na zajímavá místa vhodná k výletům do přírody (např. naučné stezky)
 • konzultace při přípravě a realizaci školního vzdělávacího programu
 • příležitost ke vzájemné výměně zkušeností
 • pozvánku na krajskou konferenci k ekologické výchově v mateřských školách

 


 

Celé česko čte dětem

Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek. 

V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky, které tematicky zapadají do týdenních či měsíčních plánů dané třídy). Potom si s dětmi společně povídají, malují, hrají nebo se podílejí na dalších společných činnostech. 

Kromě dětí a seniorů se do předčítání dětem zapojují rodiče. Děti jim nosí domů pohádky od babiček a dědečků, vytištěné na listu A5 a nalepené v pohádkových blocích (tyto pohádky jsou kratičké a nesouvisí se čtením z knížky v MŠ). Rodiče mají za domácí úkol přečíst je svým ratolestem, například odpoledne nebo před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. 

Další den se ve školce senior ptá dětí, o čem "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti veselé nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen několik měsíců; buď 1 týden v měsíci nebo několik týdnů po sobě, ale minimálně 5 dní po sobě, čili 1 týden v měsíci) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které mají několik desítek krátkých pohádek i s autorskými obrázky. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení. 


 

Děkujeme, že to rozsvítíte s námi

Máme radost, že společně s námi česká města a obce. Na všechny dobrovolníky se budeme těšit druhý zářijový týden v rámci více než desítek lokalit po celém Česku. Výtěžkem z prodeje dárkových předmětů, mezi kterými se např. objeví také ponožky se svítícím lemem nebo originální hrací karty, podpoří Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením.

Naše MŠ vyšla do ulic dne 9. 9. 2019 a prodejem dárkových předmětů našim občanům přispěla do sbírky částkou 2 984,- Kč. Všem dárcům moc děkujeme.

7. 9. 2020 jste zakoupením dárkových předmětů přispěli do sbírky částkou 4 425,- Kč. Všem dárcům moc děkujeme.


 

Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo získat k dlouhodobé spolupráci logopedku paní Ivanu Lustykovou (vystudovala speciální pedagogiku s hlavním zaměřením na logopedii, pracovala jako manažerka politické strany a nyní je učitelkou na základní škole v Bakově nad Jizerou). V úterý 13. 10. 2020 od 13. hod. proběhla v naší MŠ logopedická depistáž, na kterou mohli rodiče po předchozím doporučení učitelek (i bez něj) přihlásit své dítě. 

 

Co je to logopedická depistáž ?

Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu, celková obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvláštnosti vzhledem k věku, patlavost, koktavost aj.

Následně bude doporučena možnost logopedického poradenství v centru Dys – Logo – Ped, případně jiná forma logopedické péče (možnost logopedického kroužku v MŠ).

 

 

 

 


Logo

Celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály…Nově míří i na Slovensko..

Hlavní náplň projektu:

 • Na vzorcích dýh chceme ukázat rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.
 • Děti / studenti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.
 • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.
 • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.
 •  
 • Pro koho je projekt určen?

FÍHA-DÝHA cílí na věkovou kategorii dětí a mládeže v rozmezí od 3 do 18 let.

Zapojit se mohou školská zařízení na úrovni mateřských škol, základních i středních škol, včetně škol s odborným zaměřením truhlářským, stavebním i umělecko – průmyslovým. Vyloučena nejsou ani zájmová a volnočasová uskupení.

 

Proč jsme se zapojili?

Dýha je přírodní nealergický materiál, který umožní dětem prvotní seznámení s přírodní surovinou.

Děti získají smyslový zážitek:

 • Optický – každý druh dýhy má jinou barvu a kresbu dřeva. 
 • Hmatový – dýha má zajímavou strukturu, která je dobře patrná na dotyk. 
 • Čichový – pláty dýhy mají skutečnou vůni dřeva.

Dýhovaný materiál budeme moci využít pro přirozenou nauku o přírodě – jako praktickou ukázku živé přírodniny, která umožňuje další výtvarné zpracování.

Dýha je velmi vhodná k použití ve výtvarné výchově, malé děti na pláty mohou malovat, doplňovat kousky dýhy své kresby apod.


INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEDVÍDEK NIVEA

Již od roku 2002 se děti setkávají ve více než 200 a od roku 2017 ve více než 400 mateřských školách s milým kamarádem a pomocníkem. Medvídek NIVEA pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

 

Program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý rok je aktualizován dle stávajících požadavků na předškolní výchovu. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností přirozeně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. 

Je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Gesci nad projektem převzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvídkovi NIVEA vtiskl jedinečnou podobu akademický malíř Gabriel Filcík. 

Hlavní pozornost věnuje dětem, které v přípravě na přechod z mateřské školy do první třídy potřebují pomoc. Připravuje promyšlenou vzdělávací nabídku pro děti s drobnými nedostatky, opožděným vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami, které mají odloženou školní docházku. Od školního roku 2017/2018 platí pro pětileté děti povinná předškolní docházka. V souladu s touto změnou splňují materiály veškerá kritéria pro zákonem stanovenou předškolní přípravu.

 
 

V tomto roce je projekt Ministerstva zemědělství ČR otevřen pro 150 škol a školek z celé ČR. V rámci zábavně naučného dopoledne mohou děti ochutnat med a vyslechnout přednášku o procesu vzniku medu a významu chovu včel od zkušených včelařů.

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a propagace kvalitních potravin – především medu. Do projektu ze mohou zapojit děti z MŠ a 1. stupně základních škol. Celý program seznamuje děti zábavnou formou s procesem vzniku medu a významu chovu včel. Prezentaci zábavnou formou vedou profesionální lektoři s mnohaletými zkušenostmi. Od vzniku projektu v roce 2015 se do Medových snídaní zapojilo na 400 škol a školek po celé ČR.

 

 Po školkách se zvířátky - Blíževedly

Seznámení s drobnými živočichy a jejich chovem prostřednictvím 4 návštěv pana Petra Benedeka, pedagoga z oddělení přírodovědy DDM Libertin v naší MŠ. Děti si mohou na zvířátka sáhnout, pozorovat je a dozví se mnoho informací o jejich životě.

Letos poprvé se zapojíme do republikové akce ,,Ukliďme Česko".

UklidmeCesko.cz/event/32859